آموزش بافتنی بافت حصيري نخودي ساده و برجسته

banooanlain1

آموزش بافتنی بافت نخودی ساده:

رج اول : يك دانه از رو ، يك دانه از زير

رج دوم : تمام دانه ها از رو

رج سوم :تكرار رج اول

رج چهارم: تكرار رج دوم

آموزش بافتنی بافت نخودي برجسته:

banooanlain2

تعداد دانه ها بايد مضربي از ۴ باشد.

رج اول : ۳ دانه ي اول را از رو يكي مي كنيد دانه ي بعد از زير يك دانه را ۳ تا مي

كنيد( به اين صورت كه يك دانه از بافت ميگيريد مثل اينكه ميخواهيد دانه را ببافيد اما

از ميل خارج نميكنيدسپس يك ژوته بندازيد و در پايان دانه را ببافيد)

 

به دانه اي كه اضافه مي شود ژوته ميگوييم.

دو نوع ژوته داريم. يكي ژوته ي باز و يكي هم ژوته ي بسته.

براي ژوته ي باز بايد كاموا را يكبار دور ميل بچرخانيد اما براي ژوته بسته دانه را بايد از خود بافت در

بياوريد.

رج دوم : تمام رجهاي زوج از رو مي باشند.

رج سوم : اين رج را مي توانيد مانند رج اول بزنيد و يا برعكس ، يعني دانه ي اول را

۳تا كنيد و سه دانه ي بعد را يكي كنيد.

نكته ۱ : رجي كه مدل را اجرا ميكنيد بر خلاف مدلهاي ديگر مدل (نخود ) در پشت

آن ظاهر ميشود.

نكته ۲ : براي اينكه نخود ها برجسته تر باشد وقتي مي خواهيد ۳ تا را يكي كنيد

بهتر است ابتدا هر سه دانه را ببافيد دوباره روي ميله بر گردانيد سپس هر سه دانه

را يكي كنيد.

آموزش بافتنی بافت حصيري :

banooanlain3

۱۸ دانه سر بگيريد.

رج اول : ۲ تا زير  ، ۲ تا رو ( ۲بار) ، ۱۰ تا زير

رج دوم : ۸ تا زير ، ۲ تا رو ، ۲ تا زير (۲بار) ، ۲ تا رو

رج سوم: ۲ تا زير ، ۲ تا رو ( ۲ بار)  ،۲ تا زير ۸ تا رو

رج چهارم :۱۰ تا رو ( ۲تا زير  ۲ تا رو ) ۲بار

رج پنجم : تكرار رج اول

رج ششم : تكرار رج دوم

رج هفتم : تكرار رج سوم

رج هشتم : تكرار رج چهارم

رج نهم : ۱۸ دانه از زير

رج دهم :يك دانه از رو،۲تا زير ،۲ تا رو ، ۲ تازير ، ۱۱ تا رو

رج يازدهم:يك دانه از زير ، ۸ تا رو ،(۲تا زير ۲تا رو  ۲بار) ، يك دانه زير

رج دوازدهم : ۱ دانه رو، ( ۲تا زير ۲تا رو  ۲بار) ، ۸تا زير ، ۱ دانه رو

رج سيزدهم :۱۱ تا زير ، ۲تا رو ،۲تازير ،۲ تا رو ،۱ زير

رج ۱۴ : ۱ دانه رو ، ۲دانه زير ،۲تارو ، ۲ تا زير ، ۱۱ تا رو

رج ۱۵ :مانند رج ۱۱

رج ۱۶ : مانند رج ۱۲

رج ۱۷ :مانند رج ۱۳

رج۱۸ : ۱۸ تا از رو

 

آموزش بافتنی بافت پرطاووسي:

banooanlain4

براي بافت پرطاووسي ، براي هر پر۹ دانه لازم است و براي اينكه معلوم شوند ميتوانيد

بين هر پرحاشيه بزنيد. مثلا بين هر پر ۲ دانه ساده ببافيد.

مثال :اگر بخواهيد ۳ پر داشته باشيد:

۲دانه ساده ،۹دانه براي پر ،۲دانه ساده،۹دانه براي پر، ۲دانه ساده، ۹ دانه براي پر ، ۲ دانه ساده

****يعني۳۵دانه****

رج اول: دانه هاي ساده را از زير ببافيد و ۹ تايي ها را به اين صورت بافت بزنيد:

۳ دانه را يكي مي كنيد، يك ژوته ي باز،يك دانه از زير ، يك ژوته ، يكي از زير ، يك

ژوته، يك دانه از زير ، يك ژوته ، سه دانه را يكي ميكنيد.

رج ۲ و ۳و ۴ را ساده ببافيد. هر چهار رج مدل را تكرار كنيد.

تذكر : بافت پرطاووسي را مي توان بجاي پر ۹ تايي ، با پر ۱۳ تايي هم زد.به اين

صورت كه ۴ دانه را يكي كنيد ، ۱ژوته،۱زير،۱ژوته ، ۱زير ، ۱ژوته، ۱زير،۱ژوته ،۱زير،

۱ژوته،۱زير، ۱ژوته ،۴ دانه يكي شود.

آموزش بافتنی مدل برگ:

banooanlain5

۲۳ دانه سر انداخته ،۲ رج ركن ببافيد.

رج ۱ :(۷ دانه از رو ،۱دانه زير) پرانتز تكرار شود .

رج۲ :(۷دانه زير ،۱دانه رو ) پرانتز تكرار شود.

رج ۳:(۷ دانه رو، ۱ژوته ، ۱ زير ، ۱ ژوته ) پرانتز تكرار شود.

رج ۴ :مانند بافت هر چه ميبينيد ببافيد و ژوته ها را با ژوته باز ببافيد.

رج ۵ : ( ۷ دانه رو ،۱دانه زير،۱ژوته،۱ دانه زير ،۱ ژوته،۱دانه زير) تكرار شود.

رج ۶: تمام رجهاي زوج مانند رج۴ بافت بزنيد.

رج ۷ : (۷تا رو،۲تا زير،۱ژوته،۱زير ۱ژوته،۲تازير) تكرار شود .

رج ۹ : (۷ دانه رو،۳تا زير،۱ژوته،۱زير،۱ژوته،۳تازير) تكرار شود.

رج ۱۱:شروع به كم كردن از برگ مي كنيد(۷دانه رو مي بافيد به اول برگ كه

رسيديد۲ تا را اززيريكي كنيد سپس ۵ دانه از زير بافته و دو تا از زيريكي شود) پرانتز

تكرار شود.

رج ۱۳ :(۷تارو،۲تا يكي از زير ،۳تا زير،۲تا يكي شود از زير) پرانتز تكرار شود.

رج  ۱۵ :(۷تارو ، ۲تا يكي اززير،۱ زير ،۲تايكي شود از زير) پرانتز تكرار شود.

رج ۱۷ :(۷دانه رو،۳تا يكي شوداز زير) پرانتز تكرار شود.

رج ۱۸ :تمام دانه ها از زير بافته شود.

گردآوری : بانو آنلاین

 منبع:.baftdooneh.blogfa.com

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *