آموزش بافتنی،بافت لوزي توري و مدل فندقي -دالبر كردن لبه ي بافت

banooanlain22

بافت لوزي توري:

۲۵ دانه سر انداخته

رج اول : از زير ۱۰ دانه را بافته ، ۲تارا يكي كنيد ، ۱ژوته

روي ميل انداخته ، ۱دانه بافته، ۱ژوته، سپس ۲تارا يكي

كنيد، ۱۰ دانه ببافيد.

رج ۲: تمام رجهاي زوج از رو مي باشند و دانه هاي اضافه

شده را با ژوته ي باز ببافيد.

رج۳:از زير :۹دانه بافته، ۲تارا يكي كنيد ، ۱ژوته ، ۳دانه بافته

، ۱ژوته ، ۲تا را يكي كنيد.۹دانه بافته.

رج ۴:مانند رج۲

رج۵ :۸دانه بافته، ۲تا يكي،۱ژوته ،۵دانه بافته،۱ژوته ،۲تا

يكي ، ۸دانه بافته شود.

رج ۷:۷دانه بافته ،۲تا يكي ،۱ژوته، ۷دانه بافته ، ۱ژوته،

۲تا يكي ، ۷دانه بافته شود.

رج ۹:  ۶دانه بافته،۲تا يكي ، ۱ژوته ، ۹ دانه بافته ، ۱

ژوته ، ۲تا يكي ، ۶دانه بافته شود.

رج ۱۱: ۵دانه بافته ، ۲ تا يكي ، ۱ژوته ، ۱۱ دانه بافته ،

۱ژوته ،۲تا يكي ، ۵ دانه بافته شود.

رج ۱۳ : ۴دانه بافته ، ۲تا يكي ، ۱ژوته ،۱۳دانه بافته ،

۱ژوته ،۲تا يكي ، ۴دانه بافته شود.

رج ۱۵ : ۳دانه بافته ، ۲تا يكي ، ۱ژوته ، ۱۵ دانه بافته ،

۱ژوته ، ۲تا يكي ، ۳دانه بافته شود.

رج ۱۶ : همه از رو

تا اينجا مثلث درست شده ، اگر بخواهيد بافت مثلث

توري باشد رج ۱ تا ۱۶ را تكرار كنيد.

برگشت لوزي :

رج ۱۷ :  ۵دانه بافته، ۱ژوته ،۲تا يكي ،۱۱دانه بافته ، ۲تا يكي

۱ژوته، ۱۵ دانه بافته

رج ۱۹ : ۶دانه بافته ، ۱ژوته ،۲تايكي ،۷دانه بافته ، ۲تا يكي

۱ژوته ،۶دانه بافته

رج ۲۱ : ۷دانه بافته ، ۱ژوته ،۲تا يكي ،۷دانه بافته ، ۲تا يكي

۱ژوته ، ۷دانه بافته

رج ۲۳ : ۸دانه بافته ،۱ژوته ،۲تا يكي ،۵دانه بافته ، ۲تايكي

۱ژوته ،۸دانه بافته

رج ۲۵ : ۹دانه بافته ،۱ژوته ،۲تا يكي ،۳دانه بافته ،۲تا يكي

۱ژوته ،۹دانه بافته

رج ۲۷ : ۱۰ دانه بافته ، ۱ژوته ،۲تا يكي ،۱دانه بافته ، ۲تايكي

۱ژوته ، ۱۰ دانه بافته

رج ۲۹ : ۱۱دانه بافته ،۱ژوته ،۳تا يكي ، ۱ژوته ،۱۱دانه بافته

 

banooanlain23

 

banooanlain24

مدل فندقي :

۲۷ دانه سر انداخته

(۳دانه اول بافته شود ، دانه چهارمي را به ۵ دانه تبديل

كنيد. سپس ۵دانه را ۳رج ببافيد و بعد ۵ دانه رااز زير

يكي كنيد) پرانتز تكرار شود.

هر تعداد رج كه بخواهيد مي توانيد مدل را تكرار كنيد اما به

طور معمول ۳ تا ۴ رج فاصله باشد خوب است.يعني مدل را بزنيد

سپس ۳ يا ۴ رج دانه ها را هر چه مي بينيد ببافيد سپس رج

بعد دوباره مدل را بزنيد.

تذكر :فندق ها ميتوانند در بافت لباس در امتداد هم باشند يا

يكي در ميان باشند.(مانند شكل)

banooanlain25

 

banooanlain22
پس از اتمام كار براي لبه ي كار اين مدل را اجرا كنيد:۲دانه را يكي كنيد، يك ژوته بندازيد ، ۲تايكي ، يك ژوته………..

تا پايان رج اين مدل را اجرا كنيد رج بعد ساده ببافيد و

ژوته ها را حتما ژوته ي باز ببافيد.چند رج ساده ببافيد.

به اندازه اي كه ميخواهيد تا بزنيد در واقع اين يه نوع

پس دوز توي بافتني محسوب ميشه.

اگر بخواهيد برجسته تر شود:رج اول:۲دانه را يكي كنيد

تا آخر رج ………………..

رج دوم: ۱دانه بافته يك ژوته

بزنيد. تا آخررج……………

بعداز اجراي اين مدل براي لبه ي كار،چند سانت از همان

بافتي كه زده بوديد(يا ساده بافي) ببافيد.

سپس از روي رجي كه ژوته زده بوديد تا بزنيد و در پشت كار

پس دوز كنيد.

گردآوری بانو آنلاین

 منبع: baftdooneh.blogfa.com

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *